TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2023
Đã nhận 168 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn93.45 %
Đã xử lý 86 hồ sơ
Đúng hạn 83 (96.51 %)
Trễ hạn 3 (3.49 %)
Đang xử lý 81 hồ sơ
Đúng hạn 74 (91.36 %)
Trễ hạn 7 (8.64 %)