TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2022
Đã nhận 155 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn95.48 %
Đã xử lý 79 hồ sơ
Đúng hạn 76 (96.2 %)
Trễ hạn 3 (3.8 %)
Đang xử lý 76 hồ sơ
Đúng hạn 72 (94.74 %)
Trễ hạn 4 (5.26 %)