TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 02 / 2023
Đã nhận 30 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 3 hồ sơ
Đúng hạn 3 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 27 hồ sơ
Đúng hạn 27 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)