TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2024
Đã nhận 2 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 2 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)