TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 204 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn85.78 %
Đã xử lý 106 hồ sơ
Đúng hạn 101 (95.28 %)
Trễ hạn 5 (4.72 %)
Đang xử lý 98 hồ sơ
Đúng hạn 74 (75.51 %)
Trễ hạn 24 (24.49 %)