TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2021
Đã nhận 113 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn91.15 %
Đã xử lý 55 hồ sơ
Đúng hạn 51 (92.73 %)
Trễ hạn 4 (7.27 %)
Đang xử lý 58 hồ sơ
Đúng hạn 52 (89.66 %)
Trễ hạn 6 (10.34 %)