TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 895 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 878 hồ sơ
Đúng hạn 878 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 17 hồ sơ
Đúng hạn 17 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)