TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 575 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn96.87 %
Đã xử lý 566 hồ sơ
Đúng hạn 551 (97.35 %)
Trễ hạn 15 (2.65 %)
Đang xử lý 9 hồ sơ
Đúng hạn 6 (66.67 %)
Trễ hạn 3 (33.33 %)