TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2024
Đã nhận 498 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.8 %
Đã xử lý 498 hồ sơ
Đúng hạn 497 (99.8 %)
Trễ hạn 1 (0.2 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)