TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 462 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 435 hồ sơ
Đúng hạn 435 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 27 hồ sơ
Đúng hạn 27 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)