TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1037 hồ sơ

Đang xử lý
143 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
83.03 (%)