TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1845 hồ sơ

Đang xử lý
268 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
81.84 (%)