TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
950 hồ sơ

Đang xử lý
192 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
82.53 (%)