TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
711 hồ sơ

Đang xử lý
94 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.97 (%)