TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1856 hồ sơ

Đang xử lý
250 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
80.93 (%)