TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 12 / 2019
Đã nhận 130 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 93 hồ sơ
Đúng hạn 93 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 37 hồ sơ
Đúng hạn 37 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)