TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2020
Đã nhận 160 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.38 %
Đã xử lý 124 hồ sơ
Đúng hạn 123 (99.19 %)
Trễ hạn 1 (0.81 %)
Đang xử lý 36 hồ sơ
Đúng hạn 36 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)