TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2019
Đã nhận 351 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.86 %
Đã xử lý 336 hồ sơ
Đúng hạn 336 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 15 hồ sơ
Đúng hạn 11 (73.33 %)
Trễ hạn 4 (26.67 %)