TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
3713 hồ sơ

Đang xử lý
78 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.95 (%)