TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
1686 hồ sơ

Đang xử lý
116 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.35 (%)