TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
580 hồ sơ

Đang xử lý
72 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.93 (%)